காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

பத்தாம் வாசல் பெருமை

தெருவென்ப தெதுவென்றால் பத்தாம்வாசல்

சிறுவாசல் புருவனடு அறிவின்வாசல்

குருவென்றால் அவ்வாசல் திருவாம்வாசல்

கொடுங்கோபம் அகற்றும் சமாதிவாசல்

கருவென்றால் நினைவிருக்கும் முத்திவாசல்

கணக்கறிந்து ஏறுவீரோ ஞானவீடு

இருவென்றால் வாராதே இருந்துபார்ப்பீர்

இத்தனைக்கும் காரணமே நெத்திவாசல்

பொருள்:

10ஆம்  வாசலுக்கு என்னென்ன பேர் வைத்து அழைக்கிறார்

சிறுவாசல்

அறிவு வாசல்

திரு வாசல்

புருவ நடு 

சமாதி வாசல்

ஞான வீடு

நெத்தி வாசல்

இதுக்கு ஏறினோர் கோபத்தை வென்றுவிடுவராம்

சமாதி கூட வைக்கும் வாசலாம்

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s