காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

அமுதம் உற்பத்தியாகும் வகை

ஏறுமே மூலக்கனல் மேலேவாசி   

இரண்டொன்றாய்க் கூடியது  நடுவேனின்று

மீறுமே முடிச்செலும்பை பத்தி நின்று

மேனியெல்லாம் ஓடாது நடுவேயோடும்

வாறுமே மேலேழும்பி நினைவைமேலே

வாய்பொத்தி அச்சமயம் பிடரியேறும்

சீறுமே மேலேறத் தள்ளும்பின்னால்

திரும்பாமல் நாக்கின் வழிசாருந்தானே

பொருள் :

மூலக்கனலும் வாசியும் கலந்து  நடுவே நின்று , உடலெல்லாம் ஓடாமல் – மேலேறும் .

நடு  நெற்றி சேரும்

அப்போது நினைப்பை மேல் வைத்து , வாய் மூடி மௌனம் காக்க வேணும்

இக்கூட்டு ,  நெற்றிக்கண் சேர்ந்தால் நாக்கில் அமுதம் ஊறும்

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s