முன்னோர் பெருமை

முன்னோர் பெருமை

உண்மை சம்பவம்

எனக்கு விஷனில் பணம் வரப்போகுதெனில் ??

பசு சிறு நீர் கழிப்பது  போல் காட்டும்

உடன் பணம் வந்துவிடும்

இதை தான்

கோமாதா படத்தில்

சிறு நீர் கழிக்கும் இடத்தில்

மகா லட்சுமி வைத்திருக்கார் நம் முன்னோர்

எவ்வளவு அறிவு ??

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s