சிவ யோகம் பெருமை

சிவ யோகம் பெருமை

கண்ணும் கண்ணும் சேர்ந்தால்

உடலும் உடலும் சேர்ந்தால்

காதல் யோகம் தான் கட்டில் மீது

காற்றும் கனலும் சேர்ந்தால்

சிவயோகம் தான் அதே பஞ்சணை மீது

வெங்கடேஷ்

9600786642  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s