ஞான போதினி

ஞான போதினி

உலகத்தில்

பொதுவெளியில் மலம் கழித்தால்

அது குற்றம் அசூயை

இதே மலம்

அகத்தில் இருப்பதும் பொதுவெளியில் தான்

அதை அங்கு கழித்தால் சரி

அகமும் புறமும் எப்படி ???

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s