ஐயர் – சன்மார்க்க விளக்கம் 2

ஐயர் – சன்மார்க்க விளக்கம் 2

ஐ – அழகானது அழகு

யார் எலாம்

ஐ ஆகிய அழகான கண்ணில் இருக்கும்

அழகான பொருள் கொண்டு

சாதனம் தவம் செய்து

அழகுடை ஆன்மா அடைய முயற்சிக்கிறாரோ ??

அவரெலாம் ஐயர் தான்

இது பிறப்பால் வருவதல்ல

சாதிக்கும் வர்ணத்துக்கும் தொடர்பிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s