இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

சுழுமுனை பெருமை

யோகமுற்ற யோகசித்தி யோகமார்க்கம்

யோகமுறை யோகவழி யோகதீச்சை

தாகமுறை நாமுறையே கூறீரையா

தானறிய சொல்லிடுவீர் சாந்திசாந்தி

ஊகமுறை யோகமிது வாசல்பூட்டு

உட்புகுந்து மனதுயிரை ஊடுவாசல்

ஆகவுரை நீட்டிமுனை வாசல்கூட்டு

அய்யய்யா தீபவொளி அருட்சோதி

பொருள் :

யோகம் கூறும்

யோகசித்தி

யோகமார்க்கம்

யோகமுறை

யோகவழி

யோகதீச்சை

எலாம் என்னெனில் ?

வாசல் திறந்து , அதனுள் புகுந்து உச்சிமுனை அடைந்து தீபம் அருட்ஜோதி காண்பது தான் என ஒரு  பாடலில் ஞானம் அடையும் வழி கூறி முடித்துவிட்டார் சித்தர்

இதுக்கு பல ஆண்டுகள் / பிறவி தவம் தயவு ஒழுக்கம் எல்லாம் தேவை

இதைத் தான் நம் சினிமா பாடலில் – 3 நிமிடத்தில் கதா நாயகன் ஒரு பாட்டு பாடியே கோடீஸ்வரன் ஆகுதல்

அதில்  பல்லாண்டு உழைப்பு அர்ப்பணிப்பு ஈடுபாடு ஆர்வம் எல்லாம்   அடங்கியிருக்கு

ரெண்டும் ஒன்று தான்

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s