நாதம் பெருமை

நாதம் பெருமை

கொரோனாவை வெல்ல ஒரே ஆயுதம் தடுப்பூசி

பசி உறக்கம் வெல்ல

ஒரே ஆயுதம் – நாதம்

இதைத் தான் வள்ளுவர் : தன் அனுபவத்தை இவ்வாறு பாடுகிறார்

செவிக்குணவு இல்லாத போழ்து சிறிது

வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்

தவத்தால் , சாதனா பலத்தால் நாதம் கேட்க ஆரம்பித்தால் ,

அதில் லயித்து , பசி தூக்கம் ஒழிந்துவிடும்

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s