உலகம் எப்படி ?

உலகம் எப்படி ?

கனியிருப்ப காய்  கவர்ந்தற்று

ஆனால்

மக்கா சோளம் இருக்க

நம் மக்களோ

Kellogs Corn flakes தான் வாங்குறார்

வெங்கடேஷ்        

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s