முத்திரையும்  – முத்திரையும்

முத்திரையும்  – முத்திரையும்   உலகம் : தன் முத்திரை பதித்து விட்டு செல்ல துடிக்குது தன் தனித்துவம் காட்ட ஆலாய்ப் பறக்குது ஆன்ம சாதகனோ  முத்திரை எரித்து தன் சுய தரிசனம் காண ஆவல் முத்திரை தீக்கிரையானால் மனதின் முகத்திரை கிழியும் ரெண்டும் இரு துருவம் ?? வெங்கடேஷ்

As Above So Below

As Above So Below As is that Small Passage of Water – Canal Connects Two Oceans and Continents So is that A Small Aperture on the Head Connects Lower World with Upper World Connects Psyche with SOUL Connects Soul with Super Soul BG Venkatesh