ஞான போதினி  – ஐம்புலன் அடக்கம் பெருமை

ஞான போதினி  – ஐம்புலன் அடக்கம் பெருமை

தவத்தில் அசைவு பலவீனம்

அசையாமை பலம்

ஐம்புலன்கள் அடங்க அடங்க

மனதின்   அசைவு ஒழியும்

தவத்தின் பலம் கூடியபடியே இருக்கும்

வெங்கடெஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s