ஞான போதினி

ஞான போதினி

அரசு கல்வித்துறை

பள்ளிக்கல்வி துறை  – உயர் கல்வித் துறை என பிரிக்கப் பட்டிருக்கு

இதில்

பள்ளிக்கல்வி துறை  என்பது

சடங்கில்  நிற்போர்க்கு சம்ம் 

ஜீவகார்ண்ணியம் அன்னதானம் என

உயர் கல்வித் துறை எனில்

சாதனம் தவம் ஆய்வு செய்து 

அனுபவத்தில் இருப்போரை குறிப்பது

 நீங்க எப்படி ??

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s