“ தமிழும் –  திருவடி பயிற்சியும் “

 “ தமிழும் –  திருவடி பயிற்சியும் “

தமிழ் எப்படி

இறை ஆன்ம அனுபூதி பெற

எளிய மொழியோ ??

அப்படித் தான் திருவடிப் பயிற்சியும் 

புண்ணியம் செய்தார் அறிவார்

ஆற்றுவாரும் கூட

வெங்கடேஷ்

9600786642  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s