வெற்றிடம் பெருமை

வெற்றிடம் பெருமை  

செல்வத்தை  பிடித்தால்

வாழ்வில் வளமை உண்டாக்கும்

சிரசில் வெற்றிடம் பிடித்தால்

உடலெங்கும் வெற்றிடம் உண்டாக்கும்

இது ஒளி தேகத்துக்கான பயிற்சி ஆம்

வெங்கடேஷ்

9600786642   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s