ஆற்று வெள்ளமும் – அருள் வெள்ளமும்

ஆற்று வெள்ளமும் – அருள் வெள்ளமும்

ஆற்று வெள்ளம் வந்தால்

கால் நடை , வீட்டு சாமான்கள் – மனிதர் – விலங்கு

அடித்து சென்று நாசம் விளைவிக்கும்

ஆன்ம சாதகன் உடலில்

அருள் வெள்ளம் பாய்ந்தால்

வினைகாடுகள் நாசம் செயும்

மும்மலமும் நாசமாகும்

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s