குண்டலினி விளக்கம் – சுப்பிரமணியர் சுத்த ஞானம்  96

குண்டலினி விளக்கம் – சுப்பிரமணியர் சுத்த ஞானம்  96

முந்தியே உகாரச்சுடர் மூன்றி னாலே

முனைதாண்டி முச்சந்தி நடுவே சென்று

செந்தியே சிறுவாசற் குள்ளே நின்று

 ஜீவாத்மா பரமாத்மா இரண்டும் ஒன்றாய்

நந்தியினால் பத்தியேமுக் கோண மேறில்

 “ நடுவிருக்கும் “குண்டலியின்’ நடனம் பெற்றுச்

சந்தியிலே முப்பழமும் அமிர்தம் உண்ட

 தந்தியையும் பணிந்துமிகச் சாற்று வோமே

பொருள் :

குண்டலினி உச்சிக்கு கீழ் – பிரமத்துவாரத்தை மூடியிருக்கு என்பதாம் ,

சிரசில் இருக்கும் குய்யத்துக்கு குதத்துக்கு  இடையில் இருக்கு என்பதாம்

குய்யம் – குதம் = மல ஜலம் கழிக்கும் இடம் அல்ல

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s