கல் நெஞ்சம்

கல் நெஞ்சம்

உலகில்

கல் நெஞ்சக்காரன் எனில்

பந்த பாசத்துக்கு எளிதில்  அகப்படான்

உணர்ச்சிக்கு எளிதில்  வசப்படான்

எளிதில் உருகான்

இதே தான் தவத்திலும்

கல் – மலை போன்று

அசையாமல் தவத்தில் நிற்க

 கல்நெஞ்சம் வேணும் 

இந்திரிய /கரண சலனத்துக்கு  எளிதில்  ஆட்படான்

இது மன உறுதியின் வெளிப்பாடு ஆம்

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s