தவம் எப்படி செய்யணும்??

தவம் எப்படி செய்யணும்??

ஒரு பட்ட மரம் எப்படியோ ??

அந்த  மாதிரி

எல்லா தத்துவமும் ( 36 )  கழன்று

சுத்தமாக வெறுமனே நிற்க வேணும்

பின் அமுதத்தால்

உடலும் உயிரும் தழைக்க வேணும்

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s