வாசி பெருமை

வாசி பெருமை

சுவாசம்

அதோகதி மாறி ஊர்த்துவகதி கண்டால்

உடலில் வாசம் மணம் காணும்

என் அனுபவம்

கண் பெருமை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s