ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் 3

ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் 3 அப்படி எனில் ஜீவனாகிய நாம் , பிரம்மம் ஆகிய ஆன்மாவுடன் ஐக்கியம் ஆதல் அப்போது நாம் ஆன்மா இலையா என கேட்கக்கூடாது நாம் கீழ் நிலை உயிர்  – ஜீவன் – அழியும் தன்மை உடைத்து மேல் நிலை உயிர் –  ஆன்மா  – அழியாதது இதை அறிந்தே தான் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் என்ற சொற்றொடரை அமைத்திருக்கார் நம் தமிழ் அறிஞர் ஆன்மா – பரமான்மா ஐக்கியம் அல்ல வெங்கடேஷ்

” ஞானமும் வாசியும் “

ஞானமும் வாசியும் “ வாசி ஒரு ஊடகம் தான் அது ஒரு வாகனம் தான் அதை வைத்துக் கொண்டு வசப்படுத்திக் கொண்டு அதன் மேல் பயணித்து ஆன்மா இருப்பிடம் அடையலாம் ஆன்ம தரிசனம் ஞானம் அடைதல் எலாம் நல்ல மருந்து ஞான மருந்து கொண்டு் தான் அது ” விந்து ” ஆகும் அதனால் நாம் ஞானம் அடைவோம் இது உண்மை உறுதி வெங்கடேஷ்