ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் 3

ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் 3

அப்படி எனில்

ஜீவனாகிய நாம் , பிரம்மம் ஆகிய ஆன்மாவுடன் ஐக்கியம் ஆதல்

அப்போது நாம் ஆன்மா இலையா என கேட்கக்கூடாது

நாம் கீழ் நிலை உயிர்  – ஜீவன் – அழியும் தன்மை உடைத்து

மேல் நிலை உயிர் –  ஆன்மா  – அழியாதது

இதை அறிந்தே தான் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் என்ற சொற்றொடரை அமைத்திருக்கார் நம் தமிழ் அறிஞர்

ஆன்மா – பரமான்மா ஐக்கியம் அல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s