சிவ யோகம் பெருமை

சிவ யோகம் பெருமை

நம் மக்கள்

கண்ணன் பல்பொருள் அங்காடி விரும்புவர்

எல்லாம் ஒரு குடைக்கு கீழ்

அது மாதிரி தான் சிவயோகமும்

எல்லா யோகமும் இதன் கீழ் அடக்கம்

இதில்

1 வாசி

2 குண்டலினி

3 அங்கி

4 சந்திர

5 ஹட யோகம்

6 பரியங்க யோகம்

7 அட்டாங்க யோகம்

எல்லாம்  இதில் அடக்கம்

இதை பயின்றால் எல்லா அனுபவமும் சித்தித்துவிடும்

தனித்தனியாக பயில்தல் இல்லை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s