கர்ம வினைகள் அனுபவித்தே தீர வேணுமா/ தீர்த்துக்கொள்ளலாமா ?? – 2

கர்ம வினைகள் அனுபவித்தே தீர வேணுமா/ தீர்த்துக்கொள்ளலாமா ?? – 2

முதல் பாகத்துக்கு நல்ல எதிர்ப்பு இருந்தது

அனுபவித்தே தான் தீர வேணும்  – விடுதலை  கிடையா என்றெலாம் பதில் வந்திருந்தது 

நான் பொய் கூறலாம் – ஆனால் திருமந்திரம் பொய் உரைக்காது

திருமந்திரம் 

சிவ சிவ என்கிலர் தீவினையாளர்

சிவ சிவ என்றிடத் தீவினை மாளும்

சிவ சிவ என்றிடத் தேவரும் ஆவார்

சிவ சிவ என்னச் சிவகதி தானே

விளக்கம் :

இது சிவ சிவ என வாயால் உரைக்கும் மந்திரம் அன்று

இது பயிற்சி தவம் ஆம்

இது நம் மக்கள்  நின்றால் உட்கார்ந்தால் கூறும் மந்திரம் அல்ல

இது தவ அனுபவம்

காற்றும் கனலும் கூடும் அனுபவம்

இது தவத்தில் கலந்தால்  தீ வினை ஆளலாம்  – களையலாம்

வினைகள் மாளும் , நம்மை விட்டு நீங்கும்

அந்த அனுபவத்தால் அறிவு நிலையில் வளர்வர்

அதனால் ஆன்ம சாதகனுக்கு , அதோ கதி மாறி ஊர்த்துவகதி  மேலேறி , பரகதி அடைந்து , பின்னும் சிவகதி எனும் சிவ வெளிகளுக்குள் செல்லும் அனுபவம் வந்தடையும்

என்கிறார் திருமூலர் பெருமான்

இதெல்லாம் தவம் ஆகிய காற்றும் கனலும் கூடும் அனுபவம் ஆகும்

இதை ஆற்றின் , வினைகள் அனுபவிக்காமலே தீர்த்துக்கொள்ளலாம்

எல்லாம் தவத்தில் இருக்கும் சூக்குமம் 

 நாம்  ஊர்த்துவகதிக்கு வழி தெரியாமல் தவிக்கிறோம்  – எங்கே பரகதி சிவகதி ??

இந்த மந்திரம்  வேகாக்கால் வாசி பெருமை பேச வருகிறது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s