ஆன்மா /சுழுமுனை பெருமை

ஆன்மா /சுழுமுனை பெருமை

அருணகிரி நாதர் –  திருப்புகழில் 

வாசித்துக் காணொ ணாதது

பூசித்துக் கூடொணாதது

வாய் விட்டுப் பேசொணாதது

மாசர்க்குத் தோணொணாதது

நேசர்க்குப் பேரொணாதது

மாயைக்குச் சூழொணாதது….

 விளக்கம் :

ஆன்மா

வாயால் உரை செய்ய முடியாது

பூசிக்க முடியாது

அது வாய் விட்டு பேசாது – மௌனம் ஆகையால்

குற்றமுடையார்க்கு நினைக்க முடியாதது

அன்புடையோர்க்கு  பிரியாதது

மாயையால் சூழ முடியாத்து

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s