சுத்த சன்மார்க்கப் பெருமை

சுத்த சன்மார்க்கப் பெருமை

இந்த மார்க்கத்தில் பயணிப்பது என்பது –

அதாவது

இதில் இருக்கும் ரகசியம் /விஷயம் ஆய்ந்து கண்டுபிடித்து

அதை பயின்று

அனுபவத்துக்கு வருவது என்பது

IIT யில் B Tech, M Tech , Ph D  படிப்பதுக்கு சமானமாகும்

அவ்வளவு  உயர்வானது ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s