நிதர்சனம்

நிதர்சனம்

தற்போதைய யோகா / தவ மையம் யாவும்

நம்மின் உள்மையத்துக்கு வழி காட்டாது

அதுக்கு தெரியவும் தெரியாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s