தெளிவு 185

தெளிவு 185 யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன் இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன் போலும் தங்க நகை கடைக்கு நாம் வாங்கினாலும் லாபம் விற்றாலும் லாபம் வெங்கடேஷ்

உலகம் எப்படி மோசம் போயிருக்கு ??

உலகம் எப்படி மோசம் போயிருக்கு ?? தவம் /தியானம் கண் மூடி செய வேணும் குண்டலினி மூலாதாரம் – முதுகுத் தண்டின் அடியில் – மல ஜலம் கழிக்கும் இடத்தில் இருக்கு விந்துவை தண்டின் அடியில் / விந்து பையில் இருந்து மேலேற்ற வேணும் காய கல்பம் என்றால் ஆசனத்தை சுருக்கி விரித்தல் ஆகும் புருவ மத்தியில் தான் நெற்றிக்கண் இருக்கு அதனோடு எல்லா அனுபவமும் முற்றிற்று நெற்றிக்கண் = பீனியல் சுரப்பி சத்திய ஞான சபையில்…

சித்த வித்தியார்த்திகள் :

சித்த வித்தியார்த்திகள் : இவர்கள் சைவ சித்தாந்த வகுப்பு சென்று அதை கற்க வேணும் அப்போது தான் 1 36/96 தத்துவங்கள் 2 ஜீவன் – ஆன்மா – சுத்த சிவம் வேறுபாடு தெரியும் 3 ஜீவன் குணம் – ஆன்மா தன்மை – சிவத்தின் குணம் எல்லாம் தெரியும் 4 மும்மலம் 5 சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல் விளக்கம் தெரியும் 6 எட்டிரெண்டு 8 *2 மனம் ஆன்மா ரெண்டும் ஒன்று என்கிறார் . வேடிக்கை…