காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

வாசி பெருமை

மூச்சோடா முனைநாசி முட்டிப்பாயும்

முன்னின்றும் காணாது விழி மேல் நோக்கும்

பாச்சென்று வேண்டாமே தானே பாயும்

பரிவாசி செய்வாசி பரம தேசி

விளக்கம் :

சுவாசம் புறத்தே ஓடாமல் நிற்கும்  –  நாசிவழி சுவாசம் நடவா

அது உள்ளுக்குள்ளே நடந்து உச்சிக்கு பாயும்

கண்கள் உலகத்தை பாராமல் மேல் நோக்கும் – உச்சி பார்க்கும்

இதை வற்புறுத்தி செய்ய வேண்டாம் தானாகவே இயல்பாகவே நடக்கும்

இது தான் முக்கியம்

வாசி  நடத்துவது தானாக இயல்பாக இருக்கணும்

சுவாசப் பயிற்சியினால் அல்ல  இது கூடுவது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s