மணிமகுடம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

மணிமகுடம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

மணி மகுடம் என்றால் உச்சத்தில் இருப்பது 

மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பது என பொருள் ஆம்

அரசர் அணிவது

இதில் பலவித மணிகள் – நவரத்தினக்கற்கள் இருக்கும்

இது  குறிப்பிடுவது –

பிரணவத்தின் நவரத்தின ஒளிகள் சிரசில்  கூடி , மணியாக மாறி நிற்கும் போது – மணி மகுடமாக இருக்கு பார்க்க.

இது ரத்தினஒளி ஆகிய ஆன்ம ஒளியே

விந்து மணி ஆகி ,   மணிமகுடம் ஆகுது நம் சிரசில்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s