வாசி

வாசி

தடிமனான  பஞ்சு மாதிரி

பௌதீக சுவாசம்

மெல்லிய நூலிழை மாதிரி வாசி

பஞ்சு நூல் ஆவதுக்குள்

போதும் போதும் என்றாகிவிடும்

பருத்தி பட்ட பாடு பனிரெண்டு தானே ??

இதன் பொருள் அப்போது விளங்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s