“ வாசியும் –  விட்ட குறையும் தொட்ட குறையும் “

“ வாசியும் –  விட்ட குறையும் தொட்ட குறையும் “   உண்மை சம்பவம்  – 2021 26 வயது பொறியியல் பட்டதாரி சென்ற வாரம் , என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு : தானாகவே திராதகம் பயிற்சி மேற்கொண்டதாகவும் , மேலும் சில பயிற்சிகள் செய்த தாகவும் கூறினார் 3 மாதம் செய்ததாக கூறினார் அதனால் , இப்போது தனக்கு வண்டு சத்தம் ஓயாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கு  தன்னால் வழக்கமான பணி செய்யமுடியவிலை என் செய்வது ?? எப்படி…