“ விந்து – பரவிந்து “

“ விந்து – பரவிந்து “

தங்கத்தை புடம் போடுவது போல்

விந்துவையும் புடம் போட்டால் தான்

ஆன்மாவுடன் கலக்க தகுதி அடைவோம்

இன்றேல் – முடியாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s