அகமும் புறமும்

அகமும் புறமும்

எப்படி புறத்தில்

அலைபேசி  சார்ஜ் ஏத்தினால்

அது சூடாகுதோ ??

அப்படியே தான் உடலும்

அது தூக்கத்தில் சார்ஜ் ஏத்திக்கொள்ளுது

அதனால் வெப்பமாகி விடுது

அதனால் காலை எழுந்ததும்

தண்ணீர் அருந்துகிறோம்

அண்ட/பிரபஞ்சப் பேராற்றலால் உடல் சார்ஜ் ஆகுது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s