அருள் விளக்கம்

அருள் விளக்கம்

அருள் விளக்கம் இருந்தால் தான்

சித்தர் ஞானியர் பாடலுக்கு

சரியான பொருள் விளக்கம் கிடைக்கும்

இலை எனில் ?

விலக்கம் தான்

உண்மையில் இருந்து விலக்கம்

அதான்

எட்டிரெண்டு   

சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனலுக்கு

தவறான விளக்கம் அளிக்கின்றார்  மக்கள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s