நிகழ்காலம் பெருமை

நிகழ்காலம் பெருமை

நம் எதிர்கால கனவுகள் நிறைவேற

நம் மனோரதம் எல்லாம் ஈடேற

எதிர்காலத்தையே நினைத்திருக்கக் கூடாது  

நிகழ் காலத்தில் வாழ வேண்டும்

அதன் ஆற்றல்

அதை  நிறைவேற்றி வைக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s