நிகழ்காலம் பெருமை

நிகழ்காலம் பெருமை

சுக்கிரீவன்  உயிருக்கு பயந்து

வாலி நடமாடா இடத்தில் வனத்தில் வாழ்ந்தான்

மனம் செயல்படா இடத்தில்

நாமும் தவத்தில் இருக்கப் பழகணும்

அது நிகழ் காலம் ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s