இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

பூஜை அறை கதவு திறந்தால்

நறுமணம் சுகந்த மணம் வீசும்

சுழிமுனை கதவு திறந்தாலும்

மணம் வீசும்

கற்பூர மணம் வீசும்

அது ஆன்மாவின் இயற்கை மணம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s