அருட்பா – 6ம் திருமுறை வெண்ணிலாக்கண்ணி

அருட்பா –  6ம் திருமுறை வெண்ணிலாக்கண்ணி

ஓரெழுத்தில் ஐந்துண்டு வெண்ணிலாவே

அது ஊமை எழுத்தானது என்ன வெண்ணிலாவே

விளக்கம் :

சிகாரத்தில் – மகரத்தில்  பஞ்ச பூத சத்திகளும் அடக்கம் – தவத்தாலும் அடங்கிவிடும்  

மகரம் ( ம் )  மௌனமாகையால் அது ஊமை எழுத்தானது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s