“ அரும்பும் – மலரும்

 “ அரும்பும் – மலரும் “ 

மலரானது  அரும்பு மொட்டாக இருக்கும் வரையில்

அது வாசம் வீசாது

1008 இதழ்க்  கமலமாகிய ஆன்மக்கமலமும் விரியாத வரையில்

மணம் வீசாது வாசம் கொடுக்காது

விரிந்துவிட்டால் கற்பூரமணம் வீசும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s