சுத்த சன்மார்க்க விண்ணப்பம்

சுத்த சன்மார்க்க விண்ணப்பம்

தமிழில் :

பட்டினத்தார் :

கான் சாயும் வெள்ளி மலைக்கரசே

ஊன் சாயும் ஜென்மம் ஒழிப்பாய்

இடைக்காடர் :

பொன்னூசலாடும் திருவாதிரை நாளில்  கனக சபையில்

 எந்தன் உடலை   கொள்ளுமே

சமஸ்கிருதம் :

அசதோமா சத்கமய மாதிரி இது தமிழில்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s