கவிகள் பாதி  ஞானியர்

கவிகள் பாதி  ஞானியர்

கவிகள் :

“  ஓரிடம் பார்த்த விழி – வேறிடம் பார்ப்பதிலை “

ஞானியர் :

“ ஆறிடம்  பார்த்தார் – வேறிடம்  நோக்கார் “

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s