மாணிக்க வாசகர்  திருவாசகம் – திருவண்டப்பகுதி

மாணிக்க வாசகர்  திருவாசகம் – திருவண்டப்பகுதி ஒளி தேகம் –  பயிற்சி / விளக்கம்  – ஆதாரம் அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்ல கில்லேன் செழுந்தண் பாற்கடல் திரைபுரை வித்து உவாக்கடல் நள்ளும்நீர் உள்அகம் ததும்ப வாக்கு இறந்து அமுதம் மயிர்க்கால் தோறும் 170 தேக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன் ஊன்தழை குரம்பை தோறும் நாய் உடல் அகத்தே குரம்பைகொண்டு இன்தேன் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதம் ஆன அமுத தாரைகள் எற்புத் துளைதொறும் ஏற்றினன் உருகுவது…

“ Frequencies and its influence “

“ Frequencies and its influence “    174 Hz = removes pain 285 = influences energy field 396 = liberates from fear and guilt 417 = facilitates change  432 =  miracle tone of nature 528 = repairs DNA 639 = repairs /heals relationships 741 Hz = Awaken Intuition 852 =attracts soul tribe 963 = connects…

மனிதர் ஆயுள்  எப்படி நிர்ணயம் ஆகுது??

மனிதர் ஆயுள்  எப்படி நிர்ணயம் ஆகுது?? எப்படி எனில் ?? ஆணின் விந்து  பெண்  முட்டையில் மோதும் வேகம் விசை பொறுத்து , அது அமையுது அது இத்தனை சுவாசமாக அந்த கருவில் பதிந்திருக்கும் எப்படி பல் விளக்கும் பற்பசை  சிறிதே எனினும் , செயல்பட , செயல்பட அது பெருகுதோ அந்த மாதிரி – அந்த உயிரில் அத்தனை சுவாசம் அடக்கமாக இருக்கு அத்தனை சுவாசம் முடிந்தவுடன் , உயிர் போய்விடும் அது எப்படி கணக்கிடப்படுது…

வித்தை பெருமை

சூடு கண்ட பூனைகள் ருசி கண்ட பூனையிடம் வித்தை பாடம் கற்கின்றன பல யோகா பயின்று ஒரு அனுபவமும் வராதவர் முன்னவர் ஒரு வழியில் வேர் விட்டுஅனுபவத்தில் இருப்பவர் பின்னவர் வெங்கடேஷ்