வித்தை பெருமை

சூடு கண்ட பூனைகள்

ருசி கண்ட பூனையிடம்

வித்தை பாடம் கற்கின்றன

பல யோகா பயின்று ஒரு அனுபவமும் வராதவர் முன்னவர்

ஒரு வழியில் வேர் விட்டுஅனுபவத்தில் இருப்பவர் பின்னவர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s