வாசல் பெருமை

வாசல் பெருமை சுழிமுனை உச்சிக்கு சொர்க்க /பரமபத வாசல் தான் சபாத்துவாரம் சிற்றம்பலத்துக்கு உச்சி தான் சபாத்துவாரம் வெங்கடேஷ்

பலி

பலி ஆடு கோழி என கோவிலில் உயிர் பலி கொடுத்தல் நம் உயிர்க்கு வீண் பழி சேர்க்கும் அதையே  மாத்தி ஆசை கோபம் அசைவு மனம் பலி கொடுத்தால் நம் ஆத்ம அனுசந்தான பூஜையும் பலிக்கும் யார் ஆற்றுகிறார் ?? நம் கோவிலில் இருக்கும் பலிபீடம் – நம் கெட்ட குணத்தை தான் பலி இடச்சொல்கிறது வெங்கடேஷ்