வாசல் பெருமை

வாசல் பெருமை

சுழிமுனை உச்சிக்கு

சொர்க்க /பரமபத வாசல் தான் சபாத்துவாரம்

சிற்றம்பலத்துக்கு உச்சி தான் சபாத்துவாரம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s