“ கண்மணி தவம் பெருமை “

“ கண்மணி தவம் பெருமை “

1 கர்ம வாசனை தேய்ந்து கொண்டே வரும்

2 தான் சொந்தமிலா இடத்திலான உறவை  அறுப்பதும்

3 மன மயக்கம் அறுத்து உண்மை  விளக்குவதும்   ஆம்

தவத்தின் உஷ்ணத்தாலும் மூலாக்கினியாலும்

கீழ் பச்சைத்திரை விலக விலக

மேல் குறிப்பிட்ட அனுபவங்கள் கிட்டும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s