தெளிவு

தெளிவு

கையில் எண்ணெய் படாமல்

பலாச்சுளை உரிக்க நினைப்பதும்

இலந்தையை  பளபளப்பாக்க நினைப்பதும்

தவம் செய்யாமல்

சித்தி பெற நினைப்பதும் ஒன்றே ஆம்

அது பேராசை ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s