எட்டிரெண்டும் –  இயேசு கிறிஸ்துவும்

எட்டிரெண்டும் –  இயேசு கிறிஸ்துவும் கிறிஸ்து மலை பிரசங்கத்தின் போது  : 2 மீன் , 5 ரொட்டித்துண்டு வைத்து எல்லார்க்கும் பரிமாறியது என்றால் 8*2 உபதேசித்தார் என  வேடிக்கையாக ஒரு செய்தி பரவி  வருது இது 8*2 பத்தியது அல்ல அது அக்ஷ்ய திரிதியை அனுபவம் குறிப்பது ஆம் அதாவது கண்கள் ஒன்றாக்கி , அதன் மூலம் உலக வஸ்துக்களை, அள்ள அள்ள குறையாதவாறு மென்மேலும் பெருக்குதல் ஆம் அது அமுதசுரபி ஆகும் இப்படித் தான்…

அன்பே சிவம்

அன்பே சிவம் இதை பலர் உச்சரிப்பர் திருமந்திரம் ரெண்டும் ஒன்று என்கிறது எப்படி?? சிவம் உருவமில்லாதது அன்பும் தான் சிவம் அசையாதது அன்பும் அப்படியே சிவம் ஆசையற்றது அன்பும் தான் அன்பு = ஆன்மா. ஆன்ம நிலை அதனால் அன்பே சிவம் என்கிறார் வெங்கடேஷ்

வானும் மண்ணும்

வானும் மண்ணும் கீழிருந்து மேலுக்கு மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்துவது வாசியாம் வேகாக்கால் மேலிருந்து கீழுக்கு விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் சம்பந்தம் ஏற்படுத்துவது அமுதமாம் போகாப்புனல் ஆம் வெங்கடேஷ்