வானும் மண்ணும்

வானும் மண்ணும்

கீழிருந்து மேலுக்கு

மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும்

தொடர்பு ஏற்படுத்துவது

வாசியாம் வேகாக்கால்

மேலிருந்து கீழுக்கு

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும்

சம்பந்தம் ஏற்படுத்துவது

அமுதமாம் போகாப்புனல் ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s