வாழ்க்கைக் கல்வி

வாழ்க்கைக்கல்வி

ஞானியர் / காதலர் :

மறந்தாத் தானே  உனை நினைக்க

மாணவர் :

படிச்சிருந்தாத் தானே தேர்வுக்கு  பதில் எழுத

 நல்ல பேர் இருந்தாத் தானே  கெடுத்துக்க

மகன் :

சொத்து சேர்த்து வச்சிருந்தாத் தானே அதை அழிக்க

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s